ගිණුම් ලිපිකරුවන් (ගැහැණු / පිරිමි )

Posted by W.S රුපසිංහ ( පුද් ) සමාගම26 Aug 2:11 pmRatmalana, Colombo

ගිණුම් ලිපිකරුවන් (Account Clerk)

රජයේ බලයලත් ප්‍රසිද්ධ උකස් මධ්‍යස්ථානයට ගිණුම් ලිපිකරුවන් / ලිපිකාරිනියන් වහාම බදවා ගැනේ .

අවම සුදුසුකම් - අ.පො.ස (සා/පෙළ) සමත්

වැටුප - රු 20000/- සිට

සම්මුඛ පරීක්ෂණ - 2016/08/26 දින සිට 2016/09/05 දින දක්වා , උදේ 9.00 සිට .

ස්ථානය - W.S රුපසිංහ ( පුද් ) සමාගම, නො - 457, ගාලු පරා , රත්මලාන.

දින 14ක් ඇතුලත විමසන්න

I do not want to be contacted by telemarketers.


Salary:
Rs 20,000 per month (Negotiable)
Industry:
Accounting / Finance
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0712315644

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads