ගිණුම් ලිපිකාරිනියන්

Posted by Private Poster20 Nov 7:12 pmNugegoda, Colombo

# තනතුර :ගිණුම් ලිපිකාරිනියන්
======================

නුගේගොඩ පිහිටි සමාගමක් සදහා ගිණුම් ලිපිකාරිනියක් ඉක්මනින් අවශ්‍යයි.

# සුදුසුකම් :

AAT,HNDA හා වෙනත් ගිණුම්කරන පාඨමාලා හදාරා ඇති අයවලුන් විශේෂයි.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, දින 14 ක් ඇතුළත මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හරහා අයඳුම් කරන්න.


Industry:
Accounting / Finance
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads