ඝංටාර කුළුණු ඉදිකිරිම(Bell Tower)

For sale by Kumara Kankanamage10 Sep 11:41 amKalutara, Kalutara


දිවයිනේ ඔනැම ප්‍රදේශයක ඉතාම කලාත්මකව, අවම මිලට, වගකිමක් සහිතව, ඝංටාර කුළුණු (Bell Tower) ඉදිකිරිම සදහා අමතන්න

දිවයින පුරා ඉතා කලාත්මකව ඉදිකිරිම ..

I do not want to be contacted by telemarketers.


Service type:
Construction
Report this ad

Contact

  • 0777585595

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads