වාහන පිරිසිදු කරන්නන් - ශ්‍රී ලංකා

Posted by Dilshan Wijesinghe VERIFIED21 Oct 10:05 amNugegoda, Colombo

# තනතුර - වාහන පිරිසිදු කරන්නන් - ශ්‍රී ලංකා

වහාම අවශ්‍යයි

දිවයිනේ ප්‍රසිද්ධ වාහන ආනයන/ අපනයන ආයතනයක් සදහා පහත ඈබෑර්තු ඈත

# සුදුසුකම් :

වයස් බේදයක් නොමැත

වාහන පැදවීමෙ හැකියාව විශේෂ සුදුසු කමක් වේ

# ප්‍රතිලාභ :

රු.30,000/- ට වෑඩි වැටුපක්

අයදුම් කරන ආකාරය -

** සම්මුඛ පරික්ෂණ සදහා පැමිණෙන්න**

වැඩි විස්තර සදහා දින 14 ක් ඇතුලත විමසන්න.


Salary:
Rs 30,000 per month (Negotiable)
Industry:
General Labour
Job type:
Full time
Company website:
www.sachin.lk
Report this ad

Apply for this job

  • 0112828888

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads