ගබඩා සහයක (පිරිමි)

Posted by Bhupani Traders (Pvt) Ltd VERIFIED 7 Nov 4:12 pmMatugama, Kalutara

මතුගම අගලවත්ත දොඩම්ගොඩ යටදෝල හොරවල හා ඒ අවට පදිංචි ඔබට.....

##ඉහල වැටුප් සමග ස්ථිර රැකියාවක්##

# තනතුර : ගබඩා සහයක (පිරිමි)
======================

# සුදුසුකම් :

වයස අවුරුදු 23 - 45 අතර
අ.පො.ස. (සා /පෙළ) සමත්
පරිගණක දැනුම

# ප්‍රතිලාභ :

$$ ආකර්ශනීය වැටුප්..

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

සම්මුඛ පරීක්ෂණ පිළිබඳව සහ පැවැත්වෙන ස්ථානය පිළිබඳව දැනගැනීම සඳහා දින 14 ක් ඇතුලත මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හරහා අප වෙත අයඳුම් කරන්න.

සැලකිය යුතුයි : සම්මුඛ පරීක්ෂණ සඳහා පැමිණෙන විට ජීව දත්ත පත්‍රිකාව, ජාතික හැදුනුම්පත, අධ්‍යාපන සහතිකපත්, පාස්පෝට් ප්‍රමාණයේ ඡායා රූප 01 ක් රැගෙන පැමිණෙන්න.

භුපානි ට්‍රේඩර්ස් (පුද්.) සමාගම
96 කළුතර පාර, මතුගම


Salary:
Rs 25,000 per month (Negotiable)
Industry:
Manufacturing / Operations
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads