ගබඩා සහයක (පිරිමි)

Posted by Bhupani Traders (Pvt) Ltd VERIFIED 6 Oct 2:03 pmMatugama, Kalutara

##ඉහල වැටුප් සමග ස්ථිර රැකියාවක්##

# තනතුර : ගබඩා සහයක (පිරිමි)
======================

මතුගම අගලවත්ත දොඩම්ගොඩ යටදෝල හොරවල හා ඒ අවට පදිංචි ඔබට.....

# සුදුසුකම් :

වයස අවුරුදු 21 - 40 අතර
අ.පො.ස. (සා /පෙළ) සමත් උසස් පෙළ දක්වා අධ්‍යාපනය ලබා තිබීම.
පරිගණක දැනුම

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

සම්මුඛ පරීක්ෂණ පිළිබඳව සහ පැවැත්වෙන ස්ථානය පිළිබඳව දැනගැනීම සඳහා දින 14 ක් ඇතුලත මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හරහා අප වෙත අයඳුම් කරන්න.


Salary:
Rs 23,000 per month (Negotiable)
Industry:
Manufacturing / Operations
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0777687870

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads