ගබඩා සහයක (කාන්තා/පිරිමි)

Posted by Double XL (Pvt) Ltd MEMBER24 Sep 6:36 amColombo 4, Colombo

Double XL is the brain child of the husband and wife duo Adisha Dahanayake & Priyan Senarath along with their brother Deminthe Dahanayake. Since the inception in March 2010, Double XL has made a strong and positive impact in the retail market. The concept of the company is very simple. To provide fashion for the plus sized folks.

# තනතුර : ගබඩා සහයක/සහයිකා (WAREHOUSE/STORES ASSISTANTS)
=======================

# සුදුසුකම් :

• වයස අවුරුදු 18 - 30 අතර
• ගබඩා සහයක තනතුරෙ අවම වසරක පළපුරුද්ද

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, දින 14 ක් ඇතුළත මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හරහා අයඳුම් කරන්න.


Industry:
Manufacturing / Operations
Job type:
Full time
Company website:
www.doublexl.lk/
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Double XL (Pvt) Ltd

Beauty Comes In All Sizes


Share this ad