ගබඩා සහකරු (පිරිමි)

Posted by Dil Films International Pvt Ltd. MEMBER 4 Sep 6:00 amBattaramulla, Colombo

දිවයිනේ ප්‍රමුඛතම ච්ත්‍රපට නිෂ්පාදන සහ සේවා සපයන ආයතනයක ඉහත තනතුර සඳහා නවකයින් බඳවා ගැනේ.

ගබඩා සහකරු (පිරිමි)
===============

වයස : 35 - 50 ත් අතර

# නවාතැන් පහසුකම් සැපයිය හැක. #

## ආකර්ශනීය ඉහල වැටුපක්, EPF, ETF සහ අනෙකුත් දීමනා රැසක් පිරිනැමේ. ##

සම්මුඛ පරීක්ෂණ පිළිබඳව දැනගැනීම සඳහා දින 14 ක් ඇතුලත මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හරහා එහි සඳහන් දුරකථන අංකයෙන් විමසන්න.

අප ආයතනයේ දැනට පවතින සියළුම රැකියා ඇබෑර්තු සඳහා මෙහි " Visit member's page හි ' Dil Films International Pvt Ltd. ' " Click කරන්න.

Dil Films International Pvt Ltd.
No. 517/8, Kaduwela Road, Thalangama North,
Baththaramulla, (Thalahena Junction).

I do not want to be contacted by telemarketers.


Industry:
Manufacturing / Operations
Job type:
Full time
Company website:
www.facebook.com/dilfilms
Report this ad

Apply for this job

  • 0777353747

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Dil Films International Pvt Ltd.

Total Under-One-Roof Film production Facility


Share this ad