ගබඩා සහකාර (පිරිමි)

Posted by Raffles Restaurant VERIFIED 7 Oct 9:42 amNugegoda, Colombo

# POSITION : ගබඩා සහකාර (පිරිමි) - (Store keeper)
=======================

කෝට්ටේ පිහිටි රැෆල්ස් ආයතනයේ ගබඩාවෙහි Store keeper කෙනෙකු සදහා අයදුම්පත් කැදවනු ලැබේ.

# සුදුසුකම්

• වයස අවු. 18-40 අතර වීම.
• පරිඝණක දැනුම තිබීම.
• ගබඩා eÝaත%ය තුළ අවම වසර 2ක පළ පුරුද්ද.
• සහතික හෝ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවක් හදාරා තිබීම( අමතර සුදුසුකමක් ලෙස සැලකේ).
• මනා කැපවීමකින් සේවය කල හැකි උත්සහාවන්ත අයෙකු විය යුතුය.

අයදුම්:- නො. 262, කෝට්ටේ පාර, මිරිහාන, නුගේගොඩ.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත ikman.lk හරහා ඔබගේ ජීව දත්තය අධ්‍යාපනික විස්තර සමග අයදුම් කරන්න.


Industry:
Manufacturing / Operations
Job type:
Full time
Company website:
www.rafflescolombo.com
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads