ගබඩා සහායක

Posted by Hameedia Men's Fashion MEMBER 9 Nov 2:09 pmMoratuwa, Colombo

# තනතුර : ගබඩා සහායක
===================

# සුදුසුකම් සහ ප්‍රතිලාභ

ඔබගේ හැකියාලට සුදුසු රැකියාලක් අගෙන්
ලයස අවු 18-35 ත් අතර ලැටුෙ 20,000 /-
සුදුසුකම් - අ.ගෙො.ස. සා/ගෙ දක්ලා
අහාර / නලාතැන් ෙහසුකම් සෙයනු ඼ැගේ
අමතන්න -

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත විමසන්න. දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.


Industry:
Manufacturing / Operations
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0772004806

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Hameedia Men's Fashion

Real men wear Real Clothes


Share this ad

More ads from Hameedia Men's Fashion