ගබඩා සහායක

Posted by Kapruka.com (Pvt) Ltd MEMBER26 Oct 10:53 amColombo 5, Colombo

දිවයිනේ ප්‍රමුඛතම අන්තර්ජාල භාණ්ඩ බෙදාහැරීමේ ආයතනයක් වන කප්රුක ඩොට් කොම් ආයතනයේ ගබඩා සහකාර තනතුර සඳහා පළපුරුදු ඇති / නැති අයවලුන් වහාම බඳවා ගැනේ.

# තනතුර : ගබඩා සහායක | Store Helper
=============================

# සුදුසුකම්:

1. වයස අවු 30 ට අඩු
2. ඉංග්‍රීසි කියවීමට හැකිවීම අමතර සුදුසුකමකි
3. කොළඹ අවට පදිංචි අය සඳහා ප්‍රමුඛතාව

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, දින 14 ක් ඇතුළත මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හරහා අයඳුම් කරන්න.

මානව සම්පත් අංශය
කප්රුක ඩොට් කොම් පුද් සමාගම
237/22,
විජය කුමාරතුංග මාවත
කොළඹ 05.


Industry:
General Labour
Job type:
Full time
Company website:
www.kapruka.com
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Kapruka.com (Pvt) Ltd

Across the Country-Around the World


Share this ad