ගබඩා සහායක

Posted by The Factory Outlet (Pvt) Ltd18 Oct 8:20 pmColombo 6, Colombo

# තනතුර : ගබඩා සහායක (Warehouse Assistant)
===========

# සුදුසුකම් :

~ වයස 20 - 45 ත් අතර
~ පළපුරුදු ඇති සහ නැති
~ අ.පො.ස. (සා/පෙළ) හෝ අ.පො.ස. (උ/පෙළ)

# ප්‍රතිලාභ :

ආකර්ශනීය වැටුපක්, EPF, ETF සහ අනෙකුත් වරප්‍රසාද රැසක් පිරිනැමේ.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, දින 14 ක් ඇතුළත මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හරහා අයඳුම් කරන්න.

අප ආයතනයේ දැනට පවතින සියළුම රැකියා ඇබෑර්තු සඳහා මෙහි " Visit member's page හි ' The Factory Outlet (Pvt) Ltd ' " Click කරන්න. | වැඩි විස්තර දැනගැනීම සඳහා එහි සඳහන් දුරකථන අංකයෙන් විමසන්න.


Industry:
Manufacturing / Operations
Job type:
Full time
Company website:
www.tfostore.com/
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads