ගබඩා සහායක

Posted by Ideal Group. MEMBER28 Nov 12:51 pmColombo 2, Colombo

~ අයිඩියල් සමූහ ව්‍යාපාරය. ~

පුරප්පාඩු පිරවීම

# යක්කල,මාතර, කුරුණෑගල, අවිස්සාවේල්ල යන සේවා ස්ථාන සදහා.

# තනතුර : ගබඩා සහායක
=================

# සුදුසුකම් :

 අ.පො.ස. සා/පෙළ සමත්ව තිබීම.
 අවුරුදු 22-40 අතර වීම.
 මනා සෞඛ්‍යයකින් හෙබි

# ප්‍රතිලාභ :

ආකර්ශනීය වැටුපක්, EPF, ETF සහ අනෙකුත් වරප්‍රසාද රැසක් පිරිනැමේ.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, දින 14 ක් ඇතුළත මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හරහා අයඳුම් කරන්න.


Industry:
General Labour
Job type:
Full time
Company website:
www.idealmotors.lk
Report this ad

Apply for this job

  • 0117618804

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Ideal Group.

A prestigious group in Automobile Sector


Share this ad