ගබඩා සහායක

Posted by Kiddies and Toys International (Pvt) Ltd MEMBER23 Nov 6:03 amRatmalana, Colombo

අප ආයතනයට අයත් රත්මලානේ පිහිටි ගබඩා සංකීර්ණයට සුදුසුකම් සහිත,,,

# තනතුර : ගබඩා සහායකවරුන්
=======================

අවශ්‍යයි..

සහතිකපත් රැගෙන පැමිණෙන්න.

### රත්මලාන අවට අයඳුම්කරුවන්ට ප්‍රමුඛත්වය දෙනු ලැබේ. ###

# ප්‍රතිලාභ :

ආකර්ශනීය වැටුපක්, EPF, ETF සහ අනෙකුත් වරප්‍රසාද රැසක් පිරිනැමේ.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

### තෝරාගනු ලබන අයඳුම්කරුවන් සඳහා ආකර්ෂණීය වැටුප් EPF, ETF සහ දීමනා.

සම්මුඛ පරීක්ෂණ පිළිබඳව සහ පැවැත්වෙන ස්ථානය පිළිබඳව දැනගැනීම සඳහා දින 14 ක් ඇතුලත මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හි සඳහන් දුරකථන අංකය හරහා අප වෙත අයඳුම් කරන්න.

අප ආයතනයේ දැනට පවතින සියළුම රැකියා ඇබෑර්තු සඳහා මෙහි " Visit member's page හි ' Kids & Toys International Pvt Ltd ' " Click කරන්න. | වැඩි විස්තර දැනගැනීම සඳහා එහි සඳහන් දුරකථන අංකයෙන් විමසන්න.

කිඩීස් ඇන්ඩ් ටෝයිස් ඉන්ටර්නැෂනල් (පුද්) සමගම,
බර්නාඩ් බොතේජු සංකීර්ණය,
අංක 106/4, පළමු මහල,
දුටුගැමුණු මාවත, කොහුවල.


Industry:
Manufacturing / Operations
Job type:
Full time
Company website:
www.kti.lk
Report this ad

Apply for this job

  • 0772990274

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Kiddies and Toys International (Pvt) Ltd

Aspiring to be the Most Trusted Establishment


Share this ad

More ads from Kiddies and Toys International (Pvt) Ltd