ගාල්ල හීන්පැන්දල අගනා ඉඩමක්

For sale by Thilanga15 Nov 9:10 pmGalle, Galle

Rs 5,766,300

Negotiable


ගාල්ල හීන්පැන්දල පර්චස් 13.41 වන නඩු තීන්දුවකින් වෙන්කරන ලද ඉතා අනර්ඝ වටිනා ඉඩම් කැබැල්ල ඉක්මන් විකිනීමට. රිචමනඩ්,සංඝමිත්තා,ඇල්වීෂියස්,කොන්වන්ට් යන පාසල් වලට අතේදුරින් පිහිටා ඇත. ජල, විදුලි, දුරකතන යන සියලු පහසුකම්වලින් සමන්විත වේ. ගාලු නගරයට රු 9.00 දුරකි. කරාපිටියට රු 12.00 දුරකි(බස් ගාස්තු) partition කර ඇත. මිල ගණන් සාකච්චා කර ගත හැක. Perch 1= 430000 mila ganan saakachcha kara gatha heka


Address:
Galle
Land type:
Residential
Land size:
13.5 perches
Report this ad

Contact

  • 0773327159

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads