ගෑස් ප්‍රවාහනය කරන ලද යකඩ කූඩුවක්

For sale by Sellfast | ADZSoon Advertising | Ragama MEMBER29 Aug 3:15 pmKadawatha, Gampaha

Rs 150,000

Negotiable


අඩි 23 දිග ගෑස් ප්‍රවාහනය කරන ලොරියක ඉතා අනර්ග තත්වයේ යකඩ කූඩුවක් වැඩිම ඉල්ලුමට වහාම විකිණේ . මිල ගණන් සාකච්චා කර ගත හැක .

I do not want to be contacted by telemarketers.


Condition:
Used
Item type:
Other Accessory
Report this ad
Get fast delivery with Buy Now!

Contact

  • 0773536354

 

Stay safe on ikman.lk!

Using Buy Now is the safest way to buy this item.
  • No travelling to meet strangers
  • No risk of fraud or theft

Be wary of sellers who insist on meeting in person or want upfront fees. Be sure to report them to us!

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Get fast delivery with Buy Now!
How Buy Now Works:
  • Click on Buy Now and enter your details

  • ikman.lk will deliver the item to your doorstep

  • If you are satisfied, you buy the item.


Visit member's page
Sellfast | ADZSoon Advertising | Ragama

Authorized ikman.lk agent in Ragama


Share this ad