ෆ්‍රීසර් රථයක්

Wanted by Adspiliyandala27 Aug 12:48 pmPiliyandala, Colombo


කුඩා ෆ්‍රීසර් රථයක් කුලියට මාස කීපයකට ඕනෑකර තිබේ. වාහනයේ තත්වය, ෆ්‍රීසරයේ තත්වය සහ මාසික කුලිය පහත අංකයට දැනුම් දෙන්න.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Report this ad

Contact

  • 0754528607

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad