ෆොක්ස්ටේල් පැල

For sale by Cape Enterprises27 Oct 10:39 amAnuradhapura, Anuradhapura

Rs 400

Negotiable


ෆොක්ස් ටේල් පැල තොග සහ කුඩා ප්‍රමාණ වලින් මිලදී ගැනීමට විමසන්න. පැල විවිධ ප්‍රමාන වලින් ලබාගැනීමට හැක. අඩි 5ක් පමන උස පැලද ඇත. එක් පැලයක මිල එහි උස හා වැඩුුනු ප්‍රමානය අනුව වෙනස් වේ. අවම පැලයක මිල දක්වා ඇත


Report this ad

Contact

  • 0773174151
  • 0252234929

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads