ෆිනෑන්ස් සහිත Isuzu / mitsubishi canter

Wanted by Nishan11 Sep 10:47 amBeliatta, Hambantota


Isuzu elf 150/250/350 or a canter 20/30... අතින් ලක්ශ 2ක් පමන දී ගෙවාගෙන යාමට ෆිනෑන්ස් සහිත වාහනයක් සොයමි. 40, 41 කාන්ඩ වල නම් විශේෂයි.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Report this ad

Contact

  • 0712292464
  • 0774031745

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads