එම්බ්‍රොයිඩර් මැෂින් ඔපරේටර්

Posted by Nethmi Embroidery VERIFIED28 Sep 4:22 pmJa-Ela, Gampaha

# තනතුර - එම්බ්‍රොයිඩර් මැෂින් ඔපරේටර්
=============================

එම්බ්‍රොයිඩර් කර්මාන්ත ශාලාවක් සදහා පුහුණු නොපුහුණු සේවිකාවන් අවශ්‍යයි, ආහාර සහ නවාතැන් පහසුකම් අප විසින් සපයා දෙනු ලැබේ,
වැටුප් සාකච්චා කර ගත හැක.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

දින 14 ක් ඇතුලත විමසන්න.
දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.


Industry:
Manufacturing / Operations
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0779178732

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad