දුරකථන ක්‍රියාකරවරියන්

Posted by Sell Fast | Adz King දැන්වීම් ආයතනය MEMBER28 Aug 8:11 amKadawatha, Gampaha

සා/පෙළ , උ/පෙළ අවසන් කර රැකියාවක් හොයනවද ... ??
මේ අවස්ථාව ඔබ වෙනුවෙන්ම යි... ( වයස අවුරුදු 17 - 27 අතර)
අප Global E M S ආයතනයේ කඩවත දැන්වීම් ප්‍රචාරන ශාඛාවට දුරකථන ක්‍රියාකරවරියන් කොටස් දෙකක් යටතේ බඳවා ගනු ලැබේ.

පළපුරැද්ද අවශ්‍ය නොවේ........

මනා ලෙස දුරකථනය හැසිරවිය හැකි විය යුතුය.
1. මාසික වැටුප රු 17000ක් (මුලික වැටුප 10000 + දීමනා 7000 ) (ලුහුඩු දැන්වීම් අංශය)
2. මාසික වැටුප රු 25000ක් (මුලික වැටුප 13000 + දීමනා 10% ) (Web Design / Graphic Design and Professional Advertising Section) වන අතර
දක්ෂතාවය මත රු 50000 දක්වා.

Contact within 14 days.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Salary:
Rs 25,000 per month (Negotiable)
Industry:
Office Admin, Secretary / Reception
Job type:
Full time
Company website:
www.globalems.com.au
Report this ad

Apply for this job

  • 0703500800

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page

Share this ad