දොර ජනෙල් උළුහවු

For sale by Gayan 8 Nov 2:57 pmColombo 1, Colombo

Rs 110,000

අනඟි පුත්තලම් තේක්ක වලින් නිමවූ උළුහවු ජනෙල් ලි වල වටිනාකමට විකිණිමට. භාණ්ලිඩ තොගයට අඩි 8 1/2 * 3 1/2 ප්‍රධාන උළුඅස්ස; අඩි 7 1/2* 11 1/2 ප්‍රධාන විසිත්ත කාමර ජනේල් උළුඅස්ස; අඩි 7 1/2*4 1/2 උප ප්‍රධාන විසිත්ත කාමර ජනෙල් උළුඅස්ස; අඩි 4 1/2*5 1/2 නිදන කාමර උළුහවු 2ක් විකිණීමට ඇත. දික්තො අඩියක්ග රු 450කි. මුළු වටිනාකම 110,000කි.


Condition:
New
Furniture type:
Other
Report this ad

Contact

  • 0728635717

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad