බල්ලන් සදහා නවාතැන් පහසුකම්

For sale by prakash18 Oct 3:31 pmMaharagama, Colombo

Rs 1,000

බල්ලන් සදහා නවාතැන් පහසුකම් ඇත.
ආහාර සමගින් දිනකට රැ.1000.00

Dog daycare.
Per day With foods Rs.1000.00


Condition:
New
Report this ad

Contact

  • 0702079460

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad