දමිරෝ විධායක පුටුව

For sale by bandara24 Nov 2:34 amGampaha, Gampaha

Rs 5,000

අලුතින්ම මිලදි ගත් මෙම විධායක පුටුව පාවිච්චි කර නොමැති තරමි අලුත්ය


Condition:
Used
Furniture type:
Table / chair
Report this ad

Contact

  • 0777903914

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad