දියුණුවට මඟ - ව්‍යාපාරික සම්මන්ත්‍රණය

For sale by Subhashana24 Sep 10:27 amKandy, Kandy

Rs 600

ඔබ ලබන ලාබය, ඔබ ලබන පඩියට වඩා වටින බව ඔබ දන්නවාද?

Profits are better than wages.

ඔබ කවුරුන් හෝ යටතේ සේවයේ නිරත පුද්ගලයෙකු නම්, ඔබ වැඩ කරන කාලයට අනුව පඩියකට හිමිකම් කියයි. මේ පඩිය වැඩි කර ගන්නට නම් එක්කෝ ඔබ වැඩි කාලයක් වැඩ කල යුතුයි. නැත්නම් ඔබ උසස් වීමක් ඉල්ලිය යුතුයි.

ජිවත් වීම සඳහා Full-time job එක කරන ගමන් ඔබේ දියුණුව වෙනුවෙන් part-time job එකක් කරන්නේ කොහොමද?

Full-time job එකේ ඉන්න ගමන් part-time job එකෙන් පඩිය වගේ දෙගුණයක්, තුන්ගුණයක්, හෝ ඊටත් වඩා උපයන්නේ කොහොමද?

part-time job එක ඔබේම ව්‍යාපාරයක් බවට පත් කරගන්නේ කොහොමද?

ඔබේ සිහින (Dreams), ඔබේ ඉලක්ක (Goals) යාකරමින් සාර්ථක ව්‍යාපාරයකට මඟ කියා දෙන ව්‍යවසායකත්ව පුහුණු වැඩ මුළුව සඳහා ඔබේ ආසනය දැන්ම වෙන්කර ගන්න.

ඔබේ සාර්ථකතත්වය අපේ පැතුමයි!


Report this ad

Contact

  • 0713439240

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad