දියමන්ති කපන්නන් අබෑර්තු - සයිප්‍රස්

Posted by Jps Recruitment & Travel Agency MEMBER21 Sep 11:40 amKurunegala, Kurunegala

JPS RECRUITMENT AGENCIES ( L.L.NO -2224 ) අප ආයතනය විදේශ රැකියා ක්ෂේත්‍රයේ වසර 25කට වැඩි කීර්තිමත් නාමයක් දිනාගෙන තිබේ. පළපුරුදු අය සඳහා (කාන්තා/පිරිමි), - සයිප්‍රස් රටේ ඇබෑර්තු !

# රැකියා තනතුර -දියමන්ති කපන්නන් අබෑර්තු.. -සයිප්‍රස්
====================================

# සුදුසුකම්

 කොන්ත්රාාත් කාලය වසර 4 යි
 සතියකට එක් දිනයක් නිවාඩු වේ.
 සෙවා කාලය දිනකට පැය 7 - 8
 ආහාර , නවාතැන් , වෛද්යි පහසුකම් නොමිලේ
 යාමට ඒමට ගුවන් ටිකට් පත් නොමිලේ
 පළපුරුදු අවශ්ය වේ

# ප්‍රතිලාභ

 වැටුප - රු 150 000

පුර්ණ වගකීමක් සහ ආරක්ෂාවක් සහිතව විදේශ රැකියාවක නියලීමට ඔබත් කැමතිනම් පැමිණෙන්න අප අයතනයට ..........

"Click to apply" මත ක්ලික් කර දුරකථන අංකය ලබාගෙන අමතන්න.
( මුදලේ අගය විනිමය අනුපාතිකය මත වෙනස් වේ )

ඉක්මණින්ම අමතන්න..
මෙම රැකියා ඇබෑර්තුව සහ අප ආයතනයේ දැනට පවතින සියළුම රැකියා ඇබෑර්තු සඳහා මෙහි " Visit member's page හි ' JPS RECRUITMENT AGENCY' " Click කරන්න. වැඩි විස්තර දැන ගැනීම සඳහා එහි සඳහන් දුරකථන අංක වලින් විමසන්න.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Salary:
Rs 150,000 per month
Industry:
Work Overseas
Job type:
Contract
Report this ad

Apply for this job

  • 0372220946

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Jps Recruitment & Travel Agency

Partner of Your Success to Abroad


Share this ad