දෙමළ - කණ්ඩායමි පන්ති

For sale by EDIN VERIFIED30 Oct 12:27 pmKatugastota, Kandy

Rs 800

දෙමළ - කණ්ඩායමි පන්ති
පාසල් පෙළපොත ආවරණය කරමින්, සිංහල / ENGLISH Medium ශිෂ්යලයන් සදහා විමසන්න
මුලසිට සරළව
# වාර විභාගයට ඉහලම ලකුණු...
#01 සිට 11 ශ්රේ...හණි දක්වා . ....
# පාසල් විෂය නිර්දේශය ආවරණය කෙරේ
කවර මට්ටමක ශිෂ්යෂකු වුවද මාස 6 ක් වැනි කෙටිකලකින් ඉතා ඉහල වර්ධනයක් අත්පත් කරගත හැක
කටුගස්තොට එඩින්බරෝ ආයතනයේ


Tuition type:
Class
Report this ad

Contact

  • 0779692982

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad