දෙමහල් නිවසක් මිලදි ගැනිමට

Wanted by Kaushalya 27 Nov 9:24 pmBandarawela, Badulla


කොටියට අඩු විය යුතුයි ,
බදූල්ල - බණ්ඩාරවෙල -දියතලාව-හපුතලේ -හාලි ඇල ප්‍රෙද්ශවලින් දෙමහල් නිවසක් විය යුතුයි නානා කාමර ටයිල් පෙලොව අංග සමිපුර්ණ දෙමහල් නිවසක් අවශ්‍යයිය.


Report this ad

Contact

  • 0713503750
  • 0769213333

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads