ඩයිනා වෑන් සහ ලොරි රථ අවශ්යයි

Wanted by Speed Brands (Pvt) Ltd MEMBER22 Nov 9:22 amColombo 5, Colombo


පාදුක්ක සිට කොළඹ අවට පානිය ජලය බෙදා හෑරිමට බොතල් පදනම මත ඩයිනා වෑන් සහ ලොරි රථ අවශ්යයි


Report this ad

Contact

  • 0772808250

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page

Share this ad

More ads from Speed Brands (Pvt) Ltd