ඩයි මාස්ටර් - ශ්‍රී ලංකා

Posted by Mrs. Aluwihare MEMBER30 Sep 4:49 pmBattaramulla, Colombo

# තනතුර : ඩයි මාස්ටර් - ශ්‍රී ලංකා
============================

බත්තරමුල්ල පිහිටි විලාසිතා ඇදුම් නිෂ්පාදන ආයතනයකට ඩයි මාස්ටර් වරයෙක් (ගැහැණු/පිරිමි) ඉතා ඉක්මනින් අවශ්‍යයි

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

දින 14 ක් ඇතුලත මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හරහා අයඳුම් කරන්න.


Industry:
Fashion / Beauty
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 011773578

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Mrs. Aluwihare

Manufacturing High Fashion Garments


Share this ad