ඩිමෝබට්ටෙක් දිගුකාලින කුලියට අවශ්‍යයි

For sale by Sell Fast | විජයසේකර දැන්වීම් ආයතනය MEMBER19 Sep 3:44 pmMoratuwa, Colombo


බෙදාහැරිමේ කටයුත්තකට ඩිමොබට්ටා ලොරි රථ රියදුරු අයිතිකරුම වන වාහන මොරටුව පානදුර අවටින් අමතන්න.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Service type:
General
Report this ad

Contact

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page

Share this ad