ඩිලිවරි රයිඩර්වරුන් - ශ්‍රී ලංකා

Posted by Private Poster VERIFIED28 Nov 1:29 pmNugegoda, Colombo

# රැකියා තනතුර- ඩිලිවරි රයිඩර්වරුන්
=========================

කොළඔ, ගම්පහ, කුරුනෑගල, සහ දිවයිනෙ සියලු ප්‍රදේශ වලින් ඩිලිවරි රයිඩර් වරුන් අවශ්‍ය කර තිබේ.

# සුදුසුකම්-

යතුරු පැදියක් තිබීම අමතර සුදුසු කමකි.ඔබගේ යතුරු පෑදිය සදහා ගෙව්මක් සිදු කෙරේ.

# ප්‍රතිලාභ -

ඉහල වැටුප්.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත විමසන්න. දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.


Industry:
Transportation
Job type:
Full time
Company website:
www.simplexdelivery.com
Report this ad

Apply for this job

Call Private Poster to apply

0772719214

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads