ඩිලිවරි රයිඩර්වරුන් - ශ්‍රී ලංකා

Posted by Lakshan Vithanage VERIFIED11 Nov 4:41 pmColombo 5, Colombo

# තනතුර - ඩිලිවරි රයිඩර්වරුන්
======================

කොලඹ සහ ගම්පහ ප්‍රදේශ වලින් ඩිලිවරි රයිඩර් වරුන් අවශ්‍ය කර තිබේ.

යතුරු පැදියක් තිබීම අමතර සුදුසු කමකි.
ඉහල වැටුප්.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත විමසන්න. දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.


Industry:
Transportation
Job type:
Full time
Company website:
www.simplexdelivery.com
Report this ad

Apply for this job

  • 0772719214

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads