ඩිලිවරි රයිඩර්වරුන්

Posted by Thilina Fonseka VERIFIED19 Oct 11:22 amColombo 5, Colombo

# තනතුර - ඩිලිවරි රයිඩර්වරුන්
=====================

කොලඹ, ගම්පහ, කෑගල්ල, කුරුනෑගල, නුවරඑලිය සහ ගාල්ල ප්‍රදේශ වලින් ඩිලිවරි රයිඩර් වරුන් අවශ්‍ය කර තිබේ.
ඉහල වැටුප්.

# අයදුම් කරන ආකාරය -

වැඩි විස්තර සහ සම්මුඛ පරීක්ෂණ සඳහා දින 14 ක් ඇතුලත විමසන්න.

දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.


Industry:
Transportation
Job type:
Full time
Company website:
simplexdelivery.com
Report this ad

Apply for this job

  • 0719125195

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads