ඩෙනිම් ඩයි/ DENIM DYE

For sale by RUWAN28 Aug 9:58 amMedirigiriya, Polonnaruwa

Rs 190

ඔබගේ ඩෙනිමට නව පෙනුමක් නව පැහැයක් ගෙනදේ.......

Super vision medirigiriya, Main st,medirigiriya.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Condition:
New
Gender:
Unisex
Report this ad

Contact

  • 0777723541

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad