දැන්වීම් පල කිරීමට | For Advertising

For sale by Sell Fast | KINGS Ads ® MEMBER17 Sep 11:31 pmKegalle, Kegalle

Rs 900

ඔබගේ සියලුම දැන්වීම් අන්තර්ජාලය තුල පල කරවා ගැනීමට විමසන්න,
Ikman.lk | Sell Fast Agent | KINGS Ads®

මොටර් රථ, නිවාස, රැකියා, ඉඩකඩම් හා අනෙකුත සියලු දැ පහසුවෙන් අන්තර්ජාලය තුලින් අලවි කර ගැනීමට අප ආයත්නය තුලින් පහසුකම් සපයනු ලබයි.
පහසු කඩිනම් සේවාවක් ලබගැනීම සදහා අප ආයතනය සම්බන්ද කරගන්න. (ලංකාව තුල හො විදේශ රටක සිට වුවද අපගේ සේවාවන් ලබ ගත හැක.)

I do not want to be contacted by telemarketers.


Service type:
Computer
Report this ad

Contact

  • 0710718756

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Sell Fast | KINGS Ads ®

Authorized ikman.lk agent in Polgahawela


Share this ad