දැනුමට අත්වැලක් හා නිසිමග පෙන්විම

For sale by Shamal18 Nov 9:13 pmHomagama, Colombo

Rs 1,500

4 – 5 ශිෂ්ය්ත්ව පංති - 2017 - 2018
10 / 11 වාණිජ්යත හා ගිනුම්කරණය2017 - 2018
උ.ස.ස්.පෙළ ව්යාවපාර අධ්යහනය2017-2018

නිවසට පැමිණ තනි හා කණ්ඩායම් පංති සදහා(සීමිත ප්‍රමානයකට) හෝමාගම,කොට්ටාව,මිපේ,අතුරුගිරිය හා කෝට්ටේ අවට ළමුන් සදහා විශේෂයි.......


Tuition type:
Private Lesson
Report this ad

Contact

  • 0770745530

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad