දැලිපොතු- කුරුලු කෑම (Bird Food)

For sale by C&T Products12 Oct 12:55 amKurunegala, Kurunegala

Rs 250

Negotiable


දැලිපොතු විකිණීම සදහා ඇත. අවශ්‍ය අය අමතන්න... ගණන් සාකච්ඡා කර ගත හැකිය. අවශ්‍ය නමි පැකට් ලෙසද ගත හැකිය. දැලිපොත්තේ පමාණය මිල වෙනස් වේ..


Condition:
New
Report this ad

Contact

  • 0718825827

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads