චන්ද්‍රකාන්ති Moonstone Earing

For sale by The Designers Gem and Jewellery MEMBER10 Nov 6:59 pmKandy, Kandy

Rs 14,500

Negotiable


Natural MoonStone චන්ද්‍රකාන්ති surrounded by Precious Sapphires
Silver 925 Earing
More Designs Available
600 meters from Puspadana Girls College kandy
Licenced By the Gem & Jewellery Authority

ඔබේ අපල සදහා අවශ්ය ඔනැම වර්ගයේ ස්වාබාවික මැණික් ලාබාගැනිම සදහා විමසන්න

The Designers Gem & Jewellery
97a Anniwatte Road Bahirawekande Kandy
Island wide Door Step Delivery
ලංකාවේ ඕනෑම තැනකට කූරියර් සේවය මගින් බෙදාහැරීම සිදු කරයි

OPEN 7 DAYS A WEEK
Find us on Facebook - https://www.facebook.com/TheDesignersGemandJewellery/


Condition:
New
Report this ad

Contact

  • 0772261447

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
The Designers Gem and Jewellery

Best Gem & Jewellery Shop in Kandy


Share this ad