බුරැම තේක්ක කැටයම් ඇඳ

For sale by Sell Fast | Adz King දැන්වීම් ආයතනය MEMBER17 Sep 4:18 pmMinuwangoda, Gampaha

Rs 325,000

Negotiable


බුරැම තේක්ක කැටයම් ඇඳ සහ වීකිණිමට
බුරැම තේක්ක කැටයම් ඇඳ
- අඩි 8 පමණ උස ඇඳ
- ලාච්චු 2
- අඩි 2.5 උස කබඩ් 2
- අංකාර කැටයම් සහිත

ඇන්ටික් භාණ්ඩ වේ.
ඉතා හොඳ තත්වයේ පවති
මිල සාකච්චා කර ගත හැක.
මිල - 325,000

I do not want to be contacted by telemarketers.


Condition:
Used
Furniture type:
Bed / bedroom item
Report this ad

Contact

  • 0773543409

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page

Share this ad