බුදු රැස් මාලා - වගකීමක් සහිතව

For sale by MG Techno MEMBER16 Nov 9:33 amMatara, Matara

Rs 1,450

හොදම ප්‍රමතියෙන් නිෂ්පාදනය කරන ලද විවිධ රටා වලින් යුක්ත බුදු රැස්මාලා අඩුම මිලට MG TECHNO වෙතින් පමණයි.
Rs.1450/= normal
Rs.2550/= programme

MG Techno ලයිට් ගෙදර
ඉසදීන් ටවුන්
මාතර.


Condition:
New
Report this ad

Contact

  • 0716679568
  • 0766760901

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
MG Techno

අඩුම මිලට හොදම බල්බ්


Share this ad