බර වාහන රියදුරු - ශ්‍රී ලංකා

Posted by Private Poster 5 Sep 4:52 pmMinuwangoda, Gampaha

අප ආයතනය මිනුවන්ගොඩ පිහිටා ඇති අතර මිනුවන්ගොඩ සහ ඒ අවටින් ඉන්ග්‍රීසි හෝ අරාබි භාෂාව කතා කිරීමට හැකි සුරාවෙන්තොර විනීත සහ මනා පෞර්ෂයකින් යුක්ත රියදුරු මහතුන් අවශ්‍යකර තිබේ.
සන්චාරක රියදුරන්ට හිමි ඉහල වැටුප්...
අමතර සුදුසුකම්:

1. වයස අවු 35ට අඩු
2. සාමාන්‍ය පෙළ සමත්
3. රියදුරු (බර) ක්ෂේත්‍රයේ වසර 02 කට වඩා පළපුරුද්ද

දින 14 ක් ඇතුලත ikman.lk හරහා අයඳුම් කරන්න.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Salary:
Rs 50,000 per month (Negotiable)
Industry:
Transportation
Job type:
Full time
Company website:
www.berakahtours.com/
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads