බර වාහන රියදුරු - ශ්‍රී ලංකා

Posted by Target Consulting MEMBER31 Aug 9:47 amKotte, Colombo

Job Title: බර වාහන රියදුරු
Location: Colombo
Salary: ආකර්ශනිය වැටුප්

අප ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ වෙළද ප්‍රචාරක ආයතනයක් වන අතර, අප ආයතනයේ කර්මාන්ත ශාලාවට පහත සුදුසුකම් ඇති බර වාහන රියදුරු වරුන් අවශ්‍යව ඇත.

- බරවාහන පදවිය හැකි වලංගු රියදුරු බලපත්‍රයක්
- පෙර පළපුරුදු ඇති අය සදහා ප්‍රමුකතාව ලබා දෙනු ලැබේ

Apply via ikman.lk with your CV within 14 days.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Industry:
Transportation
Job type:
Full time
Company website:
targetrec.com/
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Target Consulting

Looking For People? Let Us Do The Finding


Share this ad