බර වාහන රියදුරු - ශ්‍රී ලංකා

Posted by Entertainment Suite VERIFIED19 Oct 4:04 pmRajagiriya, Colombo

# රැකියා තනතුර : බර වාහන රියදුරු - ශ්‍රී ලංකා

බර වාහන රියදුරු මහතුන් අවශ්‍යයි. ලිවීමේ හැකියාවට ප්‍රමුඛතාවය ලබා දේ. සිත් ගන්නාසුළු වැටුප්, අතිකාල දීමනා හා දිරි දීමනා සහිතයි. සම්මුක පරීක්ෂණ සඳහා

599A, නාවල පාර,
රාජගිරිය. ලිපිනයට පැමිනෙන්න.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත ikman.lk හරහා ඔබගේ ජීව දත්තය අධ්‍යාපනික විස්තර සමග අයදුම් කරන්න.


Salary:
Rs 25,000 per month
Industry:
Transportation
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads