බර වාහන රියදුරු - ශ්‍රී ලංකා

Posted by Kapruka.com (Pvt) Ltd MEMBER25 Oct 2:07 pmColombo 5, Colombo

# රැකියා තනතුර : බර වාහන රියදුරු - ශ්‍රී ලංකා
=================================

# සුදුසුකම්

# වසර දෙකකට නොඅඩු පළපුරුද්ද
# වයස අවු 25-40 අතර
# කොළඹ අවට පදිංචිය විශේෂයි

ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම අන්තර්ජාල ත්‍යාග භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ සමාගම හා එක්වීමට ඔබටත් අවස්ථාවක්..

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාව සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත ikman.lk හරහා අයදුම් කරන්න.


Salary:
Rs 35,000 per month
Industry:
Transportation
Job type:
Full time
Company website:
www.kapruka.com
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
Kapruka.com (Pvt) Ltd

Across the Country-Around the World


Share this ad