බර වාහන රියදුරු ඇබෑර්තු - සෞදි අරාබිය

Posted by FHS Travels MEMBER 5 Oct 12:58 pmColombo 10, Colombo

සෞදි අරාබියේ සුප්‍රසිද්ද ආයතනයක් සඳහා කන්ටේනර් රථ රියදුරන් (Container Divers) ඕනෑ කර තිබේ.

# තනතුර : බර වාහන රියදුරු ඇබෑර්තු - සෞදි අරාබිය
====================================

# ප්‍රතිලාභ :

වැටුප සෞදි රියාල් 1300 + Trip Allowance සහ අමතර දීමනා.

මාසිකව අවමය සෞදි රියාල් 3000 ක වැටුපක් ලබා ගත හැක.

පිටත්වීම ඉක්මනින්.

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත තනතුර සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම්, දින 14 ක් ඇතුළත මෙම දැන්වීමේ "Click to apply" හරහා අයඳුම් කරන්න.


Industry:
Work Overseas
Job type:
Full time
Company website:
www.fhsgrouplk.com
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe

Visit member's page
FHS Travels

Recruitment of Manpower


Share this ad