බර වාහන රියදුරන් - ශ්‍රී ලංකා

Posted by Ovin Gases Pvt Ltd VERIFIED30 Sep 1:58 pmHomagama, Colombo

# තනතුර - බර වාහන රියදුරන්
=====================

කාර්මික වායූන් නිෂ්පාදනය කර බෙදා හරින ශ්‍රී ලාංකීය සමාගමක් වන අප සමාගමේ බර වාහන රියදුරන් සඳහා ඉක්මන් ඇබෑර්තු ඇත.

# සුදුසුකම් -

• බර වාහන පැදවීම සඳහා වලංගු බලපත්‍රයක් තිබිය යුතුය.
• අවුරුදු 02 ක පමණ පළපුරුද්ද.
• අධ්‍යාපනික සුදුසුකම් අවශ්‍ය නොවේ.

වැටුප් හා අතිකාල දීමනා ද ඇතුලුව රු. 25,000/= ක පමණ මාසික ඉපයීමක්.

# අයදුම් කරන ආකාරය -

උනන්දුවක් දක්වන්නේ නම් කාරුණිකව දින 14 ක් ඇතුළත ikman.lk හරහා අයදුම් කරන්න.


Salary:
Rs 25,000 per month (Negotiable)
Industry:
Transportation
Job type:
Full time
Company website:
www.ovingases.com/
Report this ad

Apply for this job

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad

Similar ads