බොයිලේරු ක්‍රියාකරවන්නන්

Posted by Noyon lanka PVT Ltd VERIFIED30 Nov 11:38 amGampaha, Gampaha

# තනතුර : බොයිලේරු ක්‍රියාකරවන්නන්
=====================

# සුදුසුකම් :

පිළිගත් ආයතනයකින් ලද ඉංජිනෙරු ව∂ත්තීය සුදුසුකම් (NAITA ,GTTI ,German Tech ,ATL ,Technical College ),
අවම වශයෙන් අවුරුදු 3ක ඉංජිනෙරු කාර්මික ශිල්පියෙකු ලෙස ව∂ත්තීමය පළපුරුද්ද .(යාන්ත්‍රික /විද්‍යුත් ),
පළමු පංතිය (1st Class ) බොයිලේරු සහතිකය ,
පෑස්සීමේ හා ලියවන පට්ටල යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරවීමේ සුදුසුකම් ඇතිනම් එය අමතර සුදුසුකමක් වනු ඇත.
සේවා මුර සේවය කිරීමට කැමති විය යුතුයි.

# ප්‍රතිලාභ :

ඇදුම් ,සපත්තු ,ආහාර සහ ප්‍රවාහන පහසුකම් නොමිලේ .

# ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය :

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත විමසන්න. දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.

Noyon lanka PVT Ltd.
46A,Walgama,
Malwana


Salary:
Rs 30,000 per month (Negotiable)
Industry:
Engineering / Architecture
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0766428727

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad