බෝඩින් කාමර ඇත

For rent by Mr: Indika25 Nov 10:16 amKaduwela, Colombo

Rs 4,000 /month

කඩුවෙල, අතුරැගිරිය මාර්ගයට මූණලා සියලු පහසුකම් සහිත බෝඩින් කාමර කුලියට දීමට ඇත


Property type:
Other
Features:
Upper
Address:
Hiway nexr, korathota ,kaduwela
Report this ad

Contact

  • 0771261915

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads