බංගලා පාලක - ශ්‍රී ලංකා

Posted by Madampe Mills Ltd VERIFIED19 Oct 4:45 pmChilaw, Puttalam

# රැකියා තනතුර : බංගලා පාලක - ශ්‍රී ලංකා

ආහාර පිසීමට, බංගලාව සහ ගෙවතු රැක බලා ගැනීමට සුඳුසු පුද්ගලකු සොයයි.
ඉක්මනින් බඳවා ගැනේ
ආකර්ෂණීය වැටුප් හා දීමනා

ඉහත රැකියාවක් සඳහා සුදුසූම පුද්ගලයා ඔබ නම් දින 14 ක් ඇතුළත විමසන්න. දුරකථන අංකය ලබාගැනීමට ;Click to apply; මත ක්ලික් කරන්න.


Industry:
General Labour
Job type:
Full time
Report this ad

Apply for this job

  • 0767894119

 

Stay safe!

  • Research the employer if possible
  • Don't give out personal information before meeting the employer in person

Watch out for:

  • Promises of a job upon payment of a fee

More on staying safe


Share this ad